Bestuur

Onze bestuursorganen

De beleidsorganen van Histories worden zorgvuldig en evenwichtig samengesteld in functie van de doelen, de noden en de missie van Histories. Diversiteit, deskundigheid en de participatie van erfgoedvrijwilligers die hierin maximaal vertegenwoordigd zijn, staan daarbij centraal.

De komende maanden wordt verder gewerkt aan de verdere uitbreiding van zowel de algemene vergadering als het bestuur. Maar dit zijn niet de enige organen die sturing geven aan de werking van Histories. Via consultatiecirkels laten we de brede erfgoedgemeenschap aan het woord over thema’s die er voor hen toe doen.

Het bestuursorgaan

Het bestuur van Histories komt 6 tot 10 maal per jaar samen. Het bepaalt, in nauwe samenwerking met de coördinator, het algemeen beleid en de strategie van de organisatie. De helft van het bestuur bestaat uit actieve erfgoedvrijwilligers uit de diverse erfgoedgemeenschappen van Histories vzw. De andere leden brengen specifieke expertise binnen (zoals communicatie, digitalisering, participatie en diversiteit) of helpen ons om voeling te houden met belendende sectoren in de maatschappij (zoals de socio-culturele sector, onroerend erfgoed, onderzoek en onderwijs).

Heden is het bestuur als volgt samengesteld:

Sabine de Bethune – voorzitter

Ronny Debbaut

Paul Degraeve

Dries Tys

Etienne Van de Kauter – penningmeester

Paulina Van der Zee – secretaris

De algemene vergadering

De algemene vergadering van Histories vzw komt 2 tot 3 maal per jaar samen, o.a. om zich te buigen over de begroting, de jaarrekening en het inhoudelijk werkingsverslag. De algemene vergadering bestaat uit 20 leden die allen ten persoonlijke titel lid zijn. Het gaat om actieve erfgoedvrijwilligers uit de verschillende gemeenschappen van Histories vzw, aangevuld met leden met een specifieke expertise die inzichten en contacten meebrengen uit de erfgoedsector en daarbuiten. Vanuit de principes van goed bestuur streven we naar evenwichten en diversiteit, bijvoorbeeld in de verhouding man/vrouw, leeftijd en regionale spreiding.

Heden zijn lid van de vzw Histories:

Daniel Bex

Bambi Ceuppens

Annelies Coenen

Geertje Cools

Sabine de Bethune

Ronny Debbaut

Paul Degraeve

Brecht Demasure

Wilfried Devoldere

Felix Goossens

Janna Lefevre

Liesbeth Mensah

Annick Schramme

Dries Tys

Etienne Van de Kauter

Marc Van den Cloot

Paulina Van der Zee

Laure Van Hoecke

Els Veraverbeke

Jolien Verroeye