Werken in tijden van corona \ Histories getuigt

Nu de maatregelen stilaan worden versoepeld is er niet alleen tijd om bepaalde processen opnieuw op te starten maar ook om terug te kijken en te evalueren. Hoe heeft Histories de voorbije maanden beleefd? Hoe werkten onze collega’s – van thuis uit – samen? Welke activiteiten werden stilgelegd en welke nieuwe initiatieven werden genomen? Wat met aanwervingen, de beleidsplanning en bestuursvergaderingen? Enkele ervaringen uit deze unieke periode, die in het jaarmagazine van Sociare en het tijdschrift van FARO verschenen, delen we hier graag: 

“Vanuit onze thuisbureaus, soms afgeleid door kinderen en partners, zoeken we voor elk aspect van onze werking digitale alternatieven. Vormingen zijn omgetoverd in webinars en vergaderen doen we digitaal. We blijven inzetten, op duurzame dienstverlening en richten onze blik op de toekomt. Uit deze crisis valt te leren, en zeker het digitaal werken zullen we duurzaam verankeren. Voor onze gemeenschappen zijn deze tijden zeer uitdagend: processies, stoeten, lezingen of beurzen kunnen niet doorgaan en met de sluiting van documentatiecentra, leeszalen en musea staat de werking noodgedwongen on hold. (…)”

“Voor veel verenigingen blijkt digitaal vergaderen en werken niet evident. Hun vrijwilligers en achterban een zinvol alternatief bieden in deze tijden is moeilijk met beperkte middelen. Een lastige situatie want samen erfgoed beleven is net de kracht van deze verenigingen. Zij gaan nu een onzekere toekomst tegemoet. Daarnaast is er een enorme flexibiliteit en creativiteit bij onze gemeenschappen: dat stemt ons hoopvol. De verbindende kracht van erfgoed blijkt duidelijk in het ontstaan van nieuwe tradities en alternatieve versies van erfgoedactiviteiten. We gaan absoluut voor een verenigingsleven na corona!” 

Frea Vancraeynest in Faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed. Jg. 13, 2, juni 2020, digitaal te raadplegen.


“‘Oh nee, en onze beleidsplanning dan?’ Dat was letterlijk het eerste wat ik dacht toen midden maart bleek dat fysieke bijeenkomsten of vergaderingen even niet meer op het menu zouden staan. Tegen de zomer willen we onze doelstellingen herwerken zodat we onze dienstverlening nog meer op maat van de erfgoedvrijwilliger kunnen enten. Het was de bedoeling om onze verenigingen en vrijwilligers daar zoveel mogelijk bij te betrekken. Hoe dat dan zou moeten met een scherm ertussen: ik zag het even niet. Maar ondertussen zitten we er middenin en vlot het allemaal beter dan verwacht. (…)”

“Je moet dat niet onderschatten: ook voor onze doelgroepen zijn dit heftige tijden. Dat zijn mensen die al maanden in hun vrije tijd een ommegang aan het voorbereiden zijn, iets dat maar eens om de zoveel jaar plaats vindt en nu door corona niet kan doorgaan. Lokale Historische verenigingen kunnen dan weer geen voordrachten meer gaan geven. Zij zitten echt thuis te wachten tot het weer mag. (…) In normale tijden geven we zelf ook veel lezingen, verspreid over heel Vlaanderen. Dat dwong ons om te experimenteren met webinars, iets waar we al lang over praten, maar dat nu door corona vroeger dan verwacht realiteit is geworden. We hebben wel de nodige tijd genomen om daarvoor verschillende tools uit te proberen, net als voor online vergaderen. (…)”

“Ook op vlak van personeelsbeleid waren het boeiende weken. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om de mens achter je werknemer niet uit het oog  te verliezen. Om aan te geven dat het OK is om af en toe de pedalen kwijt te zijn, zeker voor wie thuiswerk moet zien te combineren met de zorg voor de kinderen. (…) Ook vanop afstand proberen we dus te waken over het welzijn van onze werknemers. De 3 stagiairs die van aan hun keukentafel zijn gestart bij ons, hebben dagelijks een online incheckmoment met hun stagebegeleider. En de koffiebabbels en lunchgesprekken die we nu moeten missen, proberen we onder de noemer coronasocial te compenseren door af en toe iets sociaal te organiseren zoals een online pictionary-spelletje. (…)”

Eva Wuyts in Sociare. Jaarmagazine 2020digitaal te raadplegen.

Vacature: beroepsinlevingsstage projectmedewerker MEDEA

Histories is een jonge dienstverlenende organisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor erfgoed.

Sinds 2019 biedt Histories ook een thuis aan MEDEA (vondsten.be). Dit project wil met vereende krachten een overzicht geven van archeologische metaalbodemvondsten in Vlaanderen. Via deze databank maken we niet alleen deze artefacten maar ook het belangrijke werk van metaaldetectoristen zichtbaar en toegankelijk voor onderzoekers, erfgoedwerkers en liefhebbers.

Ben je gebeten door metaaldetectie of archeologie? Ondersteun je graag de mensen die op zoek zijn naar metalen bodemvondsten en wil je hen helpen om hun objecten en kennis te registreren en te delen? Wil je al doende leren en zo ervaring en een netwerk opbouwen? Dan is een betaalde stage van zes maanden bij Histories wellicht iets voor jou.

Gedurende een half jaar leer je bij ons vaardigheden en competenties die jouw kans op een job in de erfgoedsector versterken. Als voltijds medewerker werk je samen met de projectcoördinator aan de uitbouw en bekendmaking van het project MEDEA. Daarnaast ondersteun je individuen en gemeenschappen die werken rond metaaldetectie en archeologie en maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories.

De volledige vacature vind je hier.

Interesse?

Stuur ten laatste op 13 augustus je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met vermelding van ‘BIS MEDEA’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 21 augustus. In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 20 augustus.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met ons via info@historiesvzw.be.

Vacature: beroepsinlevingsstage archiefmedewerker

Histories is dé dienstverlenende erfgoedorganisatie voor erfgoedvrijwilligers. Wij ondersteunen heemkundigen, genealogen, traditiedragers, metaaldetectoristen en andere mensen en organisaties die vanuit passie zorg dragen voor cultureel erfgoed.

Als fusieorganisatie heeft Histories een dubbele uitdaging op het vlak van informatiebeheer. Ten eerste erfden we het archief van onze voorlopers. Hoe gaan we hiermee om? Wat bewaren we, wat herbestemmen we eventueel en hoe organiseren we de verhuis van die documenten op een efficiënte manier? Ten tweede werken we volop aan een digitale archiveringsstrategie voor onze nieuwe documenten en beelden. Hoe zorgen we ervoor dat die informatie goed beschreven wordt en toegankelijk blijft? Zijn dit vragen waar je graag mee een antwoord op wil bieden? Dan is een beroepsinlevingsstage bij Histories misschien iets voor jou.

Gedurende een half jaar kan je je vaardigheden als archivaris verder ontplooien en concrete ervaring opdoen die jouw kans op een job in de cultureel-erfgoedsector versterkt. Als voltijds medewerker werk je mee een beleid uit voor archief- en documentbeheer, het bepalen van bewaarstrategieën voor analoog en digitaal archief, het opmaken van een archievenoverzicht, het inventariseren van het historisch archief en de verhuis naar een nieuwe bewaarplaats. Daarnaast maak je ook kennis met andere initiatieven binnen Histories.

De volledige vacature vind je hier.

Interesse?

Stuur ten laatste op 21 juli 2020 je cv en motivatiebrief per e-mail naar vacature@historiesvzw.be met een duidelijke vermelding van ‘kandidatuur archiefmedewerker’. Het is belangrijk dat je in deze brief duidelijk maakt wat jouw verwachtingen zijn van de stage, welke vaardigheden je wil inzetten en hoe deze stage past in jouw loopbaanontwikkeling.

Op basis van deze motivatie en het curriculum vitae, wordt een eerste selectie gemaakt. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een digitaal gesprek op 29 juli 2020. In de week voorafgaand aan het gesprek maken ze ook een thuisopdracht die moet ingediend worden vóór 26 juli 2020.

Indien je nog vragen hebt over deze vacature kan je contact opnemen met info@historiesvzw.be.

Heropstarten: wat kan (niet)?

Update 23 juni: Het basisprotocol voor de cultuursector werd op 10 juni door minister van Cultuur Jan Jambon goedgekeurd. Het protocol is te raadplegen en te downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het corona-ouderencharter van het Vlaams agentschap Zorg & Gezondheid werd op 22 juni gepubliceerd.


Bericht 9 juni: De cultuursector mag van de Nationale Veiligheidsraad haar werking terug opstarten. Maar niet alles is al toegelaten. Activiteiten met meer dan 20 leden en vrijwilligers van je vereniging of met publiek zijn nog steeds verboden en er zijn wel wat regels om rekening mee te houden.

 • Ten eerste moet alles steeds gebeuren met inachtneming van specifieke bepalingen. De basisregels zoals distancing en handhygiëne zijn daarbij zeer belangrijk. Voor meer info: https://www.info-coronavirus.be/nl
 • Ten tweede moet de heropstart veilig gebeuren, zowel voor het personeel als voor de gebruikers. Daarom werkt Jan Jambon, Vlaams minister van Cultuur, na advies van de GEES en in overleg met de sector, momenteel aan een basisprotocol voor de cultuursector. Verschillende sectoren, waaronder die van het socio-cultureel werk, werkten al eigen gidsen uit die zeker inspirerend kunnen zijn voor eigen groepsactiviteiten. Zie: https://www.coronagids.be/
 • Ten derde blijft voorzichtigheid geboden, zeker voor activiteiten met 65-plussers. Ook hier rond is een charter in de maak. Daarnaast wordt  aangeraden dat iedere vrijwilliger voor zichzelf de analyse maakt van de persoonlijke gezondheidsrisico’s en de risicograad van de op te nemen engagementen. Ook als de context van de werking of activiteit risicogevoelig is, wordt gevraagd nog even te wachten met de heropstart tot er specifieke richtlijnen zijn.

Vanaf 1 juli kunnen ook culturele activiteiten zonder publiek tot 50 personen plaatsvinden, en met maximaal 200 personen als zittend publiek (bijvoorbeeld lezingen). Vanaf 1 augustus zouden er ook weer kermissen en andere grotere manifestaties mogelijk zijn, op voorwaarde dat de coronacijfers gunstig blijven evolueren. De beslissing hierover zal afhangen van een nog te ontwikkelen ‘Event Risk Matrix’. Meer over de voorwaarden is te lezen bij de collega’s van De Federatie: https://www.defederatie.org/informatie-tijdloos/de-heropstart-na-corona-wat-mag-en-onder-welke-voorwaarden

Noodfondsmiddelen voor verenigingen

Update 23 juni: Begin juni berichtten we dat lokale besturen ruim 87 miljoen euro ontvangen uit het Noodfonds Cultuur van de Vlaamse Regering (zie onder). De hamvraag die nog niet helemaal is beantwoord is hoe lokale besturen die extra middelen zullen inzetten. Er is namelijk geen opgelegd kader of oormerking van die middelen. Minister Jambon stelt wel uitdrukkelijk dat de gelden uit het Noodfonds bestemd zijn voor lokale cultuur- jeugd- en sportorganisaties en niet bedoeld zijn voor maatregelen die al eerder zijn genomen. Op basis hiervan, zo meende hij, moeten gemeentebesturen zich vooral verantwoorden in de gemeenteraad over hoe zij hiermee omgingen.

Die autonomie betekent ook dat de procedure voor de verdeling van deze middelen per gemeente kan verschillen. Omdat hier eerstdaags werk van wordt gemaakt is het dus goed dat een vereniging nu al contact opneemt met de cultuurdienst van haar stad of gemeente. Indien je verlies hebt geleden en steun wenst maak je best snel duidelijk welke schade er is en welke compensatie je nodig hebt. Informeer je goed over de stappen die de gemeente gaat zetten en wat er eventueel administratief moet gebeuren. Om een idee te hebben van de middelen die jouw gemeente ontvangt voor zowel cultuur, sport als jeugd: in deze lijst vind je een mooi overzicht van de bedragen.


Bericht 3 juni: Om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te vangen voorziet de Vlaamse overheid in een Noodfonds van 265 miljoen euro. Gisteren werd bekend hoe de regering de middelen zal verdelen. Voor cultuur zal bijna 65 miljoen euro uitgetrokken worden ter ondersteuning van 411 structureel gesubsidieerde instellingen. Die kunnen een schadedossier indienen waarin ze hun financieringsbehoefte aantonen. Eén van de criteria is ook de steun die ze voorzien aan wat men de ‘kwetsbare kernspelers’ in de cultuursector noemt: zelfstandigen, kleine bedrijven, freelancers, dagcontracters, enz.

Een concrete regeling wordt hiervoor nog uitgewerkt.Voor de duizenden niet-gesubsidieerde maar niet-commerciële organisaties in de erfgoedsector, het sociaal-cultureel werk, de amateurkunsten en de kunsten is er een andere regeling. Vlaanderen voorziet 87 miljoen euro dat via het Gemeentefonds naar de steden en gemeenten gaat. De lokale besturen kennen deze organisaties het best is de redenering. De steden en gemeenten zijn vrij om deze middelen te besteden, als ze maar geoormerkt zijn voor cultuur, jeugd of sport. Men verwacht dat circa 22 miljoen euro via deze weg naar lokale culturele verenigingen en organisaties zal vloeien zoals heemkundige en genealogische kringen, erfgoedbibliotheken, optochten en stoeten, carnavalsverenigingen. Tot slot zijn er de beneficianten van auteursrechten, freelancers en kleine zelfstandigen die om zeer verscheidene redenen geen beroep hebben kunnen doen op een van de compenserende maatregelen van het Vlaamse of federale niveau. Ook voor hen voorziet men ondersteuning.

Na het uitbreken van de coronacrisis, is er door de Vlaamse regering onmiddellijk actie ondernomen. Met het Nooddecreet werden garanties gegeven inzake het doorlopen van subsidies en er werd een werkgroep opgericht die de economische schade in beeld bracht. Het resultaat van die werkgroep vormt de basis voor het noodfonds Cultuur. Om de schade en de verdeling te berekenen heeft de werkgroep een projectie gemaakt vanaf het begin van de Coronacrisis tot en met augustus. Daarvoor werd een foto genomen van de financiële toestand van de cultuursector op 13 maart. Histories leverde samen met OCE, WIE en andere dienstverlenende organisaties informatie aan over de niet-gesubsidieerde erfgoedspelers, o.a. op basis van de impactbevraging van april.

Kotcafé: waar wil jij het over hebben tijdens onze babbelsessies?

We gaan op (kot)café

In deze coronatijd missen we allemaal het sociale contact. Samen vergaderen of aan een activiteit deelnemen en daarna gezellig bijpraten tussen pot en pint kan nu even niet. Histories wil hier iets aan doen. Daarom experimenteren we in juni met online communicatiemogelijkheden. Onder de ludieke noemer kotcafé maken we telkens een uurtje vrij om met elkaar te praten en ervaringen en tips uit te wisselen via videochat. Onze medewerkers zorgen voor het technische platform en begeleiden deze sessies. Waarover wil jij het gesprek aangaan in ons kotcafé?Zodra we voldoende deelnemers over een bepaald thema hebben, nodigen we jullie graag uit! 

 • Het heropenen van je leeszaal of je museum 

 • Hoe je traditie online vieren? 

 • Het organiseren van een online algemene vergadering  (technisch + wettelijk) 

 • Hoe pas je je werking aan t.o.v.  de cornonamaatregelen   

 • Samenwerken in gedeelde digitale omgeving (google docs…) 

 • Delen ervaringen met digitale vergaderingen 

Of heb je zelf andere ideeën?

Laat het ons weten door deze korte bevraging in te vullen! 

Kotcafé: Ontdek het verhaal van jenever in je buurt

Op 18 juni vindt alvast het eerste kotcafé plaats rond het thema Jenever. Meer informatie daarover vindt je hier.

Laat je digitaal bijstaan door Histories! 

Alle medewerkers van Histories zitten in hun eigen kot, maar van stilzitten is er vooralsnog helemaal geen sprake! We blijven zoals steeds beschikbaar via mail, telefoon of videochatHebben jullie vragen over de mogelijkheden qua digitaal vergaderen en samenwerken met alle vrijwilligers van jullie organisatie, over jullie vrijwilligerswerking, over jullie statuut (al dan niet vzw worden?), over jullie erfgoedwerking, over het uitwerken van digitale ontsluitingsmogelijkheden,  kortom: zoek je een antwoord of inspiratie, aarzel niet en stel ze aan de medewerkers van Histories. Ook iets uitgebreidere hulp bij een bepaald thema of project via digitale begeleidingstrajecten zijn mogelijk, bijvoorbeeld rond het samenwerken met vrijwilligers via digitale kanalen

Neem contact met ons op via info@historiesvzw.be of via +32 (0)15/80 06 30. 

 

Telewerken – ook als vrijwilliger!

Thuiswerk is vandaag de norm, ook voor erfgoedvrijwilligers die gewoonlijk in archieven en bibliotheken duiken. Gelukkig zijn er interessante websites en databanken online te vinden. Je kan ze niet alleen consulteren maar ook mee aanvullen. Bij burgerwetenschap, ook wel aangeduid met de Engelse term ‘citizen science’, wordt wetenschappelijk onderzoek in zijn geheel of gedeeltelijk uitgevoerd door vrijwilligers, vaak in samenwerking met of onder begeleiding van wetenschappers met een professionele aanstelling. Histories zet met MEDEA, MamaMito, Getuigenissen en SOS Antwerpen zelf in op dergelijke projecten, maar er zijn er veel meer. Hieronder lijsten we enkele fijne initiatieven op waar vrijwillige en beroepsmatige onderzoekers de handen in elkaar slaan. Ken je er nog? Vind je een project niet terug, stuur dan een bericht. We vullen dit lijstje graag voor je aan.

West-Vlaanderen verpoppt

Vrijwilligers voeren de gegevens van de Popp-leggers in een databank in. Bestaande databanken (bijvoorbeeld in Excel) worden opgenomen na uniformisatie. De gegevens worden uiteindelijk ingevoerd in de databank van de UGent: www.poppkad.ugent.be. Mogelijk komen er nog andere ontsluitingskanalen.

Van: Heemkunde West-Vlaanderen

Link: https://hendrikvandeginste.wixsite.com/mijnsite

Dwaallichten

Had je geen werk, geen vaste woonplaats en geen middelen van bestaan? Dat werd je tot 1993 naar Wortel- of Merksplas-Kolonie gestuurd. Tienduizenden landlopers uit heel Vlaanderen werden hier verplicht tewerk gesteld in een gezonde groene omgeving. Zo zouden zij heropgevoed worden tot brave en hardwerkende burgers. Help mee om de persoonlijke dossiers van deze landlopers te ontsluieren, ze op te nemen in de databank en ontdek daarna of ook jouw voorvader in de Kolonie verbleef.

Van: Kempens Landschap, het Gevangenismuseum van Merksplas, het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, Erfgoedcel Noorderkempen en Stedelijk Museum Hoogstraten

Link: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/kem_index_dwaallichten

Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Voor dit onderzoek worden minstens 200 Vlaamse en Nederlandse lokale kronieken gedigitaliseerd uit de periode ca. 1500-1850. Al met al toch wel minimaal 40.000 pagina’s. Sommigen van die teksten zijn al eens gedrukt, en worden ontsloten door de DBNL-website. Maar daarnaast gebruikt men ook kronieken die nu nog alleen in handschrift beschikbaar zijn. Die teksten moeten dus worden omgezet (getranscribeerd) van handschrift in een elektronische getypte tekst. Daar heeft men hulp bij nodig!

Van: Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam

Link: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/vua_train_kronieken_transkribus

Stemmen uit het verleden (Gesproken Corpus van de Zuidelijk-Nederlandse Dialecten) 

De Universiteit Gent bezit een grote verzameling dialectopnames die een unieke inkijk bieden op de maatschappij van de eerste helft van de twintigste eeuw. Het is de bedoeling om de geluidsbandencollectie om te zetten naar tekst, zodat ze voor iedereen gemakkelijk doorzoekbaar wordt Men is daarom nog op zoek naar dialectcompetente vrijwilligers die transcripties willen maken/nakijken. Daarnaast wil men graag nieuwe opnames, zeker uit Belgisch Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant. Geïnteresseerden sturen een mail naar gcnd@ugent.be.   

Van: Universiteit Gent (vakgroep Taalkunde) en Variaties vzw (koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed) 

Link: www.gcnd/ugent.be en www.dialectloket.be  

Databank Burgerlijke stand en parochieregisters West-Vlaanderen

22 jaar geleden startte een groep vrijwilligers een project om alle West-Vlaamse huwelijksakten vanaf 1795 tot 1900 in een gegevensbestand ter beschikking te stellen via een computer. Later kwamen daar geboorte-en overlijdensakten, de akten van de parochieregisters en vele andere bronnen uit de provincie bij. Je kan helpen om de data verder uit te bouwen, zonder je te moeten verplaatsen, met de hulp van invulformulieren en de collega-vrijwilligers. Geïnteresseerden sturen een mail naar lievens.lerou@myonline.be

Van: Vrijwilligers RAB

Link: www.vrijwilligersrab.be

Foto bovenaan: By Calvinius – Own work : http://www.martingrandjean.ch/wp-content/uploads/2013/10/HumanitesNumeriques.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29275453

Omgaan met corona: goede voorbeelden uit de praktijk

Erfgoed beleven in coronatijden

Het coronavirus beheerst het dagelijks leven en dwingt verenigingen en organisaties om hun activiteiten af te gelasten of uit te stellen. Voor vele vrijwilligers een domper op de erfgoedvreugde, zeker omdat er soms jaren voorbereiding aan vooraf is gegaan. Maar gelukkig zien we ook veel solidariteit, flexibiliteit en creativiteit en zien we alternatieven opduiken zodat het erfgoed toch beleefd kan worden.

Tijdens deze periode van het jaar worden traditioneel heel wat stoeten, ommegangen en processies georganiseerd. Het merendeel ervan, zoals de Molse Lichtstoeten, Godelieveprocessie in Gistel, Heilig-Bloedprocessie in Brugge, Paardenprocessie in Hakendover en vele anderen, kunnen door de coronacrisis niet doorgaan. Er wordt geen risico genomen en de geplande activiteiten worden uitgesteld naar 2021, onder het motto van ‘uitstel maar zeker geen afstel’ zijn al een aantal evenementen verplaatst naar een latere datum. Ook zien we heel wat alternatieve en/of aangepaste versies van erfgoedpraktijken opduiken.

Daarnaast zien we dat veel mensen onze oproep om de coronacrisis te documenteren ter harte hebben genomen en hun initiatieven met ons deelden.

Hieronder geven we graag een bloemlezing die we gaandeweg aanvullen met nieuwe inzendingen.

Heb je zelf nog een goed voorbeeld van erfgoedbeleving in coronatijden? Heb je een geslaagd experiment met digitaal werken te melden? Signaleer het ons via info@historiesvzw.be en dan prijkt het binnenkort ook op deze pagina.

Documenteren van de coronacrisis

Het straatbeeld en dagelijks leven is aanzienlijk veranderd en verschillende erfgoedvrijwilligers en verenigingen schoten in actie om dit te documenteren:

 • Heemkundige kring De Brakken liet de voorbije weken Oelegem “van A(chterstraat) tot Z(andhovensteenweg)” vastleggen en publiceerde de foto’s op hun Flickraccount. Een prachtige weergave van de berenjacht.
 • In Borgloon fotografeerde Guido Govaerts diverse ‘lege’ straten van de stadskern. De prachtige zwart-wit-foto’s zullen bewaard worden in het digitaal archief van de plaatselijke geschiedkundige kring.
 • Jo Van Dessel, gids en historicus uit Stabroek, grijpt deze coronatijden aan om aan het bloggen en vloggen te gaan en zo de couleur locale van Stabroek in de kijker te zetten. Het initiatief is een groot succes en bewijst dat lokale geschiedenis nog steeds veel interesse opwekt bij jong en oud!
 • De heemkundige kring Zwijndrecht Burcht plaatste – naast uitleg over de invloed van corona op hun werking  – ook de oproep naar documenteren op zijn startpagina. Op die manier mag je als vereniging hopen dat veel vrijwilligers worden gemobiliseerd om sporen van het dagelijks leven vandaag maar misschien ook morgen te verzamelen.

Erfgoed beleven in coronatijden: enkele voorbeelden

Bloemencorso Loenhout 2020 wordt een ‘coronaproof en light’ editie

Als één van de eerste evenementen na een zo goed als ‘lege’ zomerperiode wil Loenhout op een veilige en aangepaste manier toch voluit gaan voor haar jaarlijks bloemencorso. Op zondag 13 september zal de bekende bloemenstoet zoals ieder jaar uitrijden. Het gemeentebestuur en de organisatie troffen wel enkele praktische maatregelen. Zo zullen de praalwagens dit jaar minder groot zijn en de stoet korteren worden alle middelen ingezet om de bouw van de praalwagens op een veilige en verantwoorde manier door te laten gaan.

Het bestuur gaat ook voor een editie zonder jurering. “De corso zal voornamelijk uitrijden voor de Loenhoutenaren zelf en niet voor de wedstrijd. Publiek is uiteraard welkom en doordat ons evenement in de open lucht plaats vindt, is het besmettingsgevaar nihil zolang iedereen de social distancing respecteert.”, zegt voorzitter Herman Verstraeten.

Ros Beiaardommegang in Dendermonde

De stad Dendermonde ondernam snel actie en koos meteen voor een nieuwe datum voor de Ommegang in 2021. Een duidelijke communicatie en virtueel bezoek aan het Ros Beiaard-museum verzachtten de pijn en iedereen kijkt vol verwachting naar 30 mei 2021 om het Ros opnieuw te bewonderen.

Het paard bleef op stal maar heel wat Dendermondenaren verzamelden op 24 mei toch op de Grote Markt om samen om 14.30u het Ros Beiaardleid te zingen want “t Peird zit in hun hart”; een prachtig bewijs van de kracht van tradities.

Coronacourantje van de Heemkundige Kring Wissekerke

De Heemkundige Kring Wissekerke zag door corona haar tentoonstelling over Tramlijn H (Hamme Linkeroever) afgelast. Omdat ze hun deel willen doen om de cisis draaglijk te maken, besloten ze om een onderhoudend krantje met artikels over vroeger samen te stellen: Ons Cruybeeks Courantje. Samen met nog zes verenigingen schrijven ze een papieren krantje met ook nog spelletjes, een gedicht, een column, natuurweetjes, … De 2.000 exemplaren worden verspreid in Groot-Kruibeke en Steendorp. Hoeveel nummers er komen ligt nog niet vast, maar de vierde editie rolde alvast van de persen.

Floraliën Gent

De Floraliën, het bloemen-en plantenfestijn bij uitstek, kon niet doorgaan in 2020. Een nieuwe datum werd snel gevonden, van 1 mei tot en met 9 mei zal Gent ondergedompeld worden in de bloemenpracht van de Floraliën onder het thema ‘Mijn Paradijs, mijn wereldse tuin’. Een handige overzichtspagina bundelt alle vragen en antwoorden en houdt het publiek geïnteresseerd:

(Digitale) wandeling over WOII bij De Beierij van IJse vzw

10 april stond met stip aangeduid in de agenda in de omgeving van Overijse. Het openingsmoment van de herdenkingen van de bevrijding van Overijse 75 jaar eerder moest door De Beierij van IJse vzw verplaatst worden naar 6 september. Dat was voor de vereniging na twee jaar voorbereiding geen plezante ervaring. Toch was de veerkracht van de vereniging op 10 april te merken op hun website. Men plaatste de locaties van infopanelen over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog online. Een waardevolle tip voor een wandeling of fietstocht in de coronatijden. Dit wel met de uitdrukkelijke vraag de nodige afstand te bewaken tijdens het bekijken van de panelen.

Sint-Veroonsmars in Lembeek, Halle

Sint-Veroonsmars gaat traditioneel uit op Paasmaandag. Om toch de traditie van een jaarlijkse optocht in ere te houden werd een virtuele mars georganiseerd. Soldatengroepen, kasdragers en muzikanten gingen helemaal digitaal: de paassoldaten werden toegesproken door hun commandant via een videoboodschap, de Kasdragers kwamen digitaal samen om een druppel te drinken ter ere van Sint-Veroon en het traditionele lied ‘De Mars van de Zwarte Duivel’ weerklonk uit verschillende huizen van de muzikanten.

Sint-Macharius Ommegang in Laarne

Tijdens het Pinksterweekend kan je, samen met je bubbel, de kapelletjes langs het traject van deze Ommegang bezoeken. De liturgie wordt in de kerk van Laarne uitgedeeld waarna je ze kan beluisteren via QR-codes die in de kapelletjes uithangen. Lees hier meer over deze processie.

Digitale lezing ‘Het gerucht over ’t Jeppen Casteleyn en Marie Pee’ door Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout

Lezingen zijn voor veel erfgoedverenigingen een vertrouwde activiteit. Maar vandaag kan het niet en het blijft nog even afwachten of het publiek snel wil verzamelen in een zaal. Een digitale lezing kan de oplossing zijn!  

Op 28 mei 2020 deed de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout alvast de test. Hendrik Vandeginste van het bestuur hernam een artikel van enkele jaren geleden en bracht zijn verhaal voor een digitaal publiek. Het resultaat? Reclame voor het jaarboek en een heel deel nieuwe mensen bereikt. Het doet nadenken of dit een formule is die men vaker wil  gebruiken of niet. 

Ook reuzen houden zich aan de coronamaatregelen

De Limburgse Reuzengilde rond de Putheks-reus speelt in op de actualiteit. Met de boodschap ‘Onze reuzen menen het, zij blijven in hun kot met een mondmaskertje!’ (zie de foto hierboven) houden ze zich strikt aan de opgelegde corona-maatregelen, die dus ook voor onze grote mensenvrienden gelden.

Histories geeft mee het goede voorbeeld

Na de eerdere vereffening van LECA vzw, vond op 23 juni de formele vereffening plaats van de vzw Heemkunde Vlaanderen, waarvan de werking sinds 2019 ook werd overgenomen door Histories. Een buitengewone hybride vergadering met zowel fysieke als digitale deelnemers en respect voor de afstandsregels!

Copyright foto’s (1): Marcel Veltjen, (2):  Pieter-Jan Rombouts Photography

Organiseer een activiteit op Dag van de Trage Weg 2020

Elk jaar zetten vele wandelaars, fietsers en ruiters in ons land trage wegen in de kijker tijdens het actieweekend Dag van de Trage Weg. Het is een toonmoment voor favoriete wegjes, gewaardeerde paden en populaire trajecten. Tegelijk benadrukken organisatoren en deelnemers het belang van veilige en aangename trage wegen voor iedereen. Dit jaar gaat Dag van de Trage Weg door op 17-18 oktober.

De coronacrisis toont nóg meer de waarde van trage wegen. Wandelen, joggen of fietsen is belangrijk voor de gezondheid. Mensen komen buiten, ontdekken ongekende paden en wegjes en hebben deugd van een eenvoudige wandeling of fietstocht.

Alle erfgoedverenigingen en -liefhebbers kunnen een activiteit organiseren in hun buurt. Het is nog afwachten welke maatregelen gelden in oktober, maar in principe zijn diverse activiteiten op, langs en over trage wegen mogelijk: een verhalennamiddag, een wijk- of patrimoniumwandeling, heropening van een oude kerkwegel, plaatsing van naambordjes, verkenning van een smokkelroute, een expo, enz.

Laat je inspireren op www.dagvandetrageweg.be, organiseer een van de vele activiteiten in Vlaanderen en reken op ondersteuning en bekendmaking door Trage Wegen vzw. Vragen? Ideeën voor veilige activiteiten in coronatijden? Neem contact op via info@dagvandetrageweg.be of 09 331 59 26.