Histories zoekt een algemeen coördinator (m/v/x) – voltijds

Reageren tot en met 19 mei 2019
Uiterlijke indiensttreding op 15 september 2019

Histories vzw is een erfgoedorganisatie die begin 2019 uit de startblokken schoot. Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet neemt Histories de dienstverlenende rol op voor zowel genealogie en lokaal erfgoed/heemkunde als voor cultuur van alledag. Histories vormt het resultaat van een intensief fusietraject, waarbij Familiekunde Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen en LECA met een open vizier de krachten bundelen. Als nieuwe speler in het erfgoedveld vertrekt Histories vanuit de expertise en netwerken die door deze organisaties werden opgebouwd om een hedendaagse en geïntegreerde erfgoedwerking neer te zetten, die de noden en verwachtingen van haar stakeholders invult.

In Vlaanderen en Brussel zijn vele duizenden personen en verenigingen op uiteenlopende manieren actief rond of betrokken bij genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Zij vormen het hart en de motor van Histories. Van de Vlaamse overheid heeft Histories de opdracht om deze zeer uitgebreide en diverse doelgroep actief te ondersteunen rond erfgoed. In de praktijk doet Histories dat via een gevarieerde en doordachte dienstverlening, die op begeleiding, kennisdeling en netwerking is gericht. Laagdrempeligheid en maatwerk staan daarbij voorop. Zo zorgt Histories ervoor dat genealogen, heemkundigen en traditiedragers toegang hebben tot een arsenaal aan kennis en kunde, waarmee ze hun omgang met erfgoed extra impulsen kunnen geven. Om elk onderdeel van haar werking van een stevig inhoudelijk fundament te voorzien bouwt Histories via gegevensverzameling en onderzoek participatief nieuwe inzichten rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag op.

Histories werkt niet alleen voor en met erfgoedvrijwilligers, maar maakt er ook een punt van om méér mensen bij genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed en cultuur van alledag te betrekken. Door de zichtbaarheid van haar werkingsdomeinen op zo veel mogelijk manieren te vergroten wil Histories niet alleen het belang ervan onderstrepen, maar vooral ook enthousiasmeren en activeren. Histories ent zich op elk moment ten volle in de hedendaagse diverse samenleving: het stimuleren van een open dialoog en respect staan steeds voorop. Daarnaast werkt Histories graag en veel samen met partnerorganisaties die via hun werking met genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in aanraking komen. Via het verknopen en verbinden van expertise zet Histories in op schaalvergroting en schakelt ze zich in sterke professionele netwerken.

Profiel

Als algemeen coördinator van Histories zet je jouw schouders onder een dynamische werking rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel. Door voortdurend bruggen te bouwen tussen alle betrokkenen zet je in op een relevant aanbod, veerkrachtige  structurele netwerken en een breed draagvlak. Je werkt daarvoor samen met de 14 medewerkers van Histories. Vanuit een hedendaags organisatiemodel waarin wisselwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan, bouw je Histories verder uit tot een sterke speler binnen de erfgoedsector, die flexibel inspeelt op vragen, noden en uitdagingen.

Verantwoordelijkheden

 • Je bent eindverantwoordelijk voor de algemene werking van Histories.
 • Je geeft leiding aan het volledige team en bouwt met hen een slagkrachtige structurele werking uit die via een gelaagd en duurzaam aanbod vorm krijgt. Je bewaakt de samenhang tussen de verschillende werkingslijnen en benut kansen om te verbinden, bij te sturen en te vernieuwen.
 • Je stuurt het team aan op een manier die enthousiasmeert en motiveert. Je weet de sterktes en competenties van de medewerkers optimaal in te zetten en creëert kansen om die verder te ontplooien.
 • Via deelname aan overleg, netwerking en internationalisering onderhoud je contacten met partners binnen en buiten de erfgoedsector.
 • Binnen de krijtlijnen van de beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid grijp je nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen aan om de interne processen én de dienstverlening rond genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag verder te versterken.
 • Je verzekert een vlotte dialoog tussen het bestuur, de medewerkers en de achterban van Histories.

Competenties

 • Je bent in staat om in te spelen op een veranderende beleidscontext en nieuwe ideeën en concepten en kan die vatten in een krachtige en toekomstgerichte visie en strategie.
 • Genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag vormen voor jou geen onbekend terrein. Je kan de vrijwilligerswerking rond erfgoed naar waarde schatten en begrijpt hoe het maatschappelijke belang van deze drie domeinen via een gerichte dienstverlening vergroot en verbreed kan worden.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met coachend leidinggeven en kan de werking van Histories via een participatieve aanpak naar een optimaal niveau tillen.
 • Je koppelt een planmatige aanpak aan een hands on-mentaliteit en schakelt daardoor makkelijk tussen beleid, dagelijkse werking en praktijk.
 • Je hebt een analytische geest en financieel inzicht.
 • Je houdt de vinger aan de pols van wat er op digitaal vlak beweegt en kan vlot overweg met courante computerprogramma’s.
 • Je hebt oog voor diversiteit en stelt een inclusieve werking voorop.
 • Jouw enthousiasme en open blik steken anderen aan.
 • Je communiceert helder en foutloos en weet je toon en stijl af te stemmen op je doelpubliek. Ook in het Frans en Engels druk je je vlot uit.
 • Je hebt een masterdiploma of een gelijkwaardig niveau op basis van opgebouwde ervaring.
 • Occasioneel avond- of weekendwerk vormt voor jou geen punt.

Histories hecht veel belang aan het bevorderen van gelijke kansen. Jouw kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, gender, fysieke beperking of nationaliteit.

Aanbod
Histories biedt je een voltijds contract van onbepaalde duur aan, met verloning volgens paritair comité 329.01. Aanvullend krijg je een dertiende maand, maaltijdcheques, en een woon/werkvergoeding zoals wettelijk voorgeschreven (fietsvergoeding – terugbetaling openbaar vervoer – tussenkomst in vervoer met eigen wagen).
Histories werkt momenteel gedecentraliseerd vanuit Mechelen, Gent en Merksem. Je hoofdwerkplaats wordt in onderling overleg bepaald.

Interesse
Herken je jezelf in de rollen en verantwoordelijkheden in deze vacature? Mail dan je motivatiebrief en een gedetailleerd CV naar vacature@historiesvzw.be.
Reageren kan tot en met zondag 19 mei 2019.

Op basis van een eerste selectie wordt in de vierde week van mei een gespreksronde georganiseerd.
Kandidaten die hierna weerhouden worden, nemen aansluitend deel aan de verdere selectie.

Je datum van indiensttreding bepalen we in onderling overleg. Uiterlijk 15 september 2019 vervoeg je het team van Histories als algemeen coördinator.

Vragen?

Voor meer info over deze vacature of de werking van Histories kun je een mail richten aan vacature@historiesvzw.be.

Histories vzw
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be

Vacature: projectcoördinator Medea en stafmedewerker ICT (voltijds)

Histories vzw zoekt een medewerker die enerzijds de coördinatie en uitbouw van het MEDEA-platform zal opnemen (50 %) en anderzijds de ICT-werking van Histories vzw mee ondersteunt en ontwikkelt (50%).

Organisatie

Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.

Meer informatie op www.historiesvzw.be

MEDEA is een project dat informatie over metaaldetectievondsten documenteert en ontsluit via het online platform www.vondsten.be. Het initiatief wil op die manier het potentieel van deze talrijke vondsten  voor archeologische kenniswinst en erfgoedparticipatie waarmaken. Vanaf 1 januari 2019 wordt het beheer van MEDEA overgenomen door Histories vzw. De Vrije Universiteit Brussel biedt wetenschappelijke ondersteuning, en vormt samen met overige partners uit de wetenschappelijke en erfgoedsector (Packed) de stuurgroep van MEDEA.

Meer informatie op www.vondsten.be

Functieomschrijving

Als projectcoördinator (50 %) ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de ontwikkeling van MEDEA, hét ontsluitingsproject voor archeologische metaaldetectievondsten in Vlaanderen.

Je volgt hierbij de uitvoering van het opgestelde actieplan nauwkeurig op (actieplan kan opgevraagd worden indien nodig) met onder meer het dagelijks beheer en verdere ontwikkeling van het platform, het monitoren van vondstmeldingen de opstart van een stuurgroep en het uitbouwen van het netwerk van detectoristen en onderzoekers rond het platform.

Je krijgt hiervoor ondersteuning en begeleiding vanuit Histories in samenwerking met de projectpartners (VUB en Packed).

Als stafmedewerker ICT (50 %) verzorg je mee de ICT-ondersteuning bij Histories. Je lost samen met je collega’s diverse ICT-problemen op binnen de organisatie zoals het beheer van databanken, websites en Sharepoint.

Functieprofiel

 • Je bent minstens in het bezit van een universitair diploma op Bachelorniveau in de Archeologie of Kunstwetenschappen en Archeologie.
 • Je kan vlot omgaan met computertoepassingen en bent bereid je in te werken in de technische aspecten van de databanken en platformen, hierbij ondersteund door collega’s binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt ervaring met de registratie van archeologische metaalvondsten uit diverse periodes.
 • Je hebt voldoende kennis van de wetgeving en beleid rond metaaldetectie of bent bereid je hierin in te werken.
 • Je kan je voldoende inleven in de standpunten en belangen van diverse stakeholders, van wetenschappelijk onderzoekers over lokale erfgoedinstanties tot individuele hobbydetectoristen.
 • Je toont voldoende zelfstandigheid, creativiteit en initiatief in uw werk, maar bent eveneens in staat om in team te werken, al dan niet in een trekkende rol.
 • Je bent communicatief ingesteld en vlot ter pen.
 • Je bent stressbestendig, werkt zorgvuldig en planmatig.

Aanbod

 • Een voltijdse job in een dynamische, nieuwe organisatie met veel kansen tot zelfontplooiing
 • Contract van bepaalde duur voor 1 jaar met reële kans op verlenging
 • Wedde volgens niveau op basis van wedden paritair comité 329.01 en extralegale voordelen (dertiende maand, maaltijdcheques, abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer of fietsvergoeding)

Histories vzw voert een gelijkekansenbeleid. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst.

Interesse?

Hebt u interesse voor deze vacature, bezorg dan uiterlijk op 15 februari 2019 uw kandidatuur met:

 • Sollicitatiebrief waarin u uw kandidatuur motiveert
 • Curriculum vitae waaruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden
 • Een kopie van uw diploma’s

U mag uw kandidatuur mailen naar Histories via info@historiesvzw.be met vermelding van ‘Vacature projectcoördinator en stafmedewerker ICT’ in de onderwerpregel.

Bijkomende informatie is op te vragen via bovenstaand mailadres of via telefoon 015/20.51.74.

Selectieprocedure

Een preselectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrief en het cv.

Maximum 12 kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef. Nadien volgt een interview.

Histories vzw
Huis De Zalm
Zoutwerf 5
2800 Mechelen
www.historiesvzw.be